شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ جديدترين تعريف آزادي: آزادي عبارت است توانايي نامحدود براي ترک يا انجام هر عمل غير معارض با منافع خود و ديگران که انساني که در بند جهل و هوس نيست در عالمانه ترين حالت يک انسان علاقه مند است به آن دست بزند / وحيد رحيمي (کافر به طاغوت)
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top