شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ جديدترين تعريف آزادي: آزادي عبارت است توانايي نامحدود براي ترک يا انجام هر عمل غير معارض با منافع خود و ديگران که انساني که در بند جهل و هوس نيست در عالمانه ترين حالت يک انسان علاقه مند است به آن دست بزند / وحيد رحيمي (کافر به طاغوت)
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top